۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

آرده بیل

تا نگردی پاک دل‌ چون جبرییل                   گر‌ چه گنجی خود نگنجی در جهان، ‌ای دسته بیل
بس بگفتم کو سلام و کو علیک                    برد آن کو کو مرا در کوی کیک