۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

خرید و فروش!

ایمان، به
      تار مویی از یار؟
            می فروشم!!!
زنار؟؟؟؟
           می ستانم!!!
دستار؟؟؟؟
          می فروشم!!!