۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

حرف و حدیث

آن فاحشه که

 تن اش
سنگینی مردان غریب
را، بار ها و بارها،
خاطره کرده

و درون اش
را فشار انزال شان
بارها و بارها،
به تهوع رسانده

آینه

ای شهاب سنگ سرگردان 
که کهکشان ها پیموده ای

با ما بگو

از روزگاران تاریکی
از بی نهایت تنهایی
از خالی ترین خالی

تکدر خاطر

با تو
به گفت و گو نشستم
در اوج
فرسوده گی
گفتی که
موعد بازگشت
فرارسیده

دیری است

۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

توحید

ای دعا از تو
اجابت هم ز تو!
ایمنی از تو
مهابت هم ز تو!

هو الاول
و الآخر
و الظاهر
و الباطن