۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

تصمیم و خطا

دو بخش جالب از داستان  قیدار، کار رضا امیرخانی

"تو کار قیدار پشیمانی راه ندارد. قیدار هیچ وقت پشیمان نمی شود ... من همیشه به تصمیم اول احترام می گذارم. تصمیم اولی که به ذهن ت می زند، با همه ی جان گرفته می شود. تصمیم دوم، با عقل، و تصمیم سوم با ترس ... از تصمیم اول که رد شدی باقی ش مزه ای ندارد ...

زیاد تو زنده گی خطا کرده ام، خیلی بیشتر از تو؛ برای همین با آدم خطا کار راحت ترم. آدمی که یک بار خطا کرده باشد و پاش لغزیده باشد و بعد هم پشیمان شده باشد، مطمئن تر است از آدمی که تا به حال پاش نلغزیده ... این حرف سنگین است ... خودم هم می دانم. خطا نکرده، تازه وقتی خطا کرد و از کارتن آک بند در آمد، فلزش معلوم می شود، اما فلز خطا کرده رو است، روشن است ..." ص.ص. ۳۰-۳۱، قیدار، رضا امیرخانی


سئوال: تصمیم اول چیست و خطا چیست؟!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر